Deklaracja dostępności

Dostępność serwisu www.pukropczyce.eu

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zapewnia dostęp do strony internetowej przedsiębiorstwa tj. www.pukropczyce.eu 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.pukropczyce.eu 

Data publikacji strony internetowej: 2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem info@pukropczyce.eu  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce

Dojazd do siedziby PUK oznaczony jest tabliczkami. Do budynku prowadzi 1 wejście -główne. Punkt obsługi klientów znajduje się na parterze po lewej stronie obok wejścia.

Biuro Obsługi Klientów działu wodociągów znajduje się na 1 piętrze po lewej stronie pokój nr 8.

Biuro Obsługi Klientów działu usług komunalnych  znajduje się na 1 piętrze po prawej stronie pokój nr 13.

Dla osób na wózkach nie jest dostępny podjazd.  W budynku nie ma windy.

Przy bramie wjazdowej znajduje się domofon/dzwonek dla osoby ze szczególnymi potrzebami oraz pozostałych interesantów.

Po prawej stronie obok bramy znajduje się miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedsiębiorstwie występują pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opublikował(a): Piotr Miąso

Ostatnia zmiana: